विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd

आज या ब्लॉग मध्ये १००+ विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd हा वाक्यरणाचा महत्वपूर्ण भाग बघणार आहोत . विरुद्ध अर्थ असलेल्या शब्दांना किंवा उलट अर्थ असलेल्या शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd असे म्हणतात.

 • कुशल×अकुशल

 • चल×अचल

 • तुलनिय×अतुलनिय

 • नियमित×अनियमित

 • नित्य×अनित्य

 • यशस्वी×अयशस्वी

 • लिखित×अलिखित

 • रुंद×अरुंद

 • विकारी×अविकारी

 • विवाहित×अविवाहित

 • विश्वास×अविश्वास

 • समंजस×असमंजस

 • समान×असमान

 • सुज्ञ×अज्ञ

 • आग्रह×अनाग्रह

 • थंडी×उष्णता

 • अंथरूण×पांघरूण

 • आस×ओढ

 • कोरडे×ओले

 • असो×नसो

 • नंतर×आधी

 • पंधरा×काळा

 • योग्य×अयोग्य

 • पलीकडे×अलीकडे

 • भोळा×लबाड

 • दिन×श्रीमंत

 • पूर्वी×हल्ली

 • अळणी×खारट

 • ओलखीची×अनोळखी

 • चपळ×मंद

 • पांढरेशुभ्र×काळेकुट्ट

 • पारंपरिक×आधुनिक

 • गुलाम×मालक

 • कळत×नकळत

 • स्वाभिमानी×लाचार

 • रडायला×हसायला

 • कबूल×नाकबूल

 • अजरामर× नाशिवंत

 • अटक×सुटका

 • सुरक्षित×असूरक्षित

 • संतोष×असंतोष

 • खुश×नाखूश, नाराज

 • पसंत×नापसंत

 • आवड×नावड

 • आवडता×नावडता

 • उत्साही×निरुत्साही

 • लोभी×निर्लोभी

 • व्यसनी×निर्व्यसनी

 • धनवान×निर्धन

 • लक्ष×दुर्लक्ष

 • शिस्त×गैरशिस्त

 • प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष

 • प्रिय×अप्रिय

 • इमाणी×बेईमानी

 • पगारी×बिनपगारी

 • चूक×बिनचूक

 • कृपा×अवकृपा

 • सकर्मक×अकर्मक

 • सलग×अलग

 • सशक्त×अशक्त

 • सुसह्य×असह्य

 • सुस्थिर×अस्थिर

 • सुविचार×कुविचार

 • सुपूत्र×कुपुत्र

 • सुसंवाद×विसंवाद

 • होकार×नकार

 • सद्गुण×दुर्गुण


 • सुवार्ता×दुर्वार्ता
 • उपकार×अपकार

 • शुभशकुन×अपशकुन

 • स्वकीय×परकीय

 • उन्नती×अवनती

 • सुलक्षणी×अवलक्षणी

 • गतकाल×भविष्यकाल

 • गरीब×श्रीमंत

 • गिर्हाईक×विक्रेता

 • चपळ×मंद

 • जळणे×विझने

 • जमा×खर्च

 • जलद×साबकाश

 • ज्येष्ठ×कनिष्ठ

 • तरुण×म्हातारा

 • तारक×मारक

 • शिस्त×बेशिस्त

 • नीती×अनीती

 • पराजित×अपराजित

 • पवित्र×अपवित्र

 • प्रकट×अप्रकट

 • नफा×तोटा

 • नवा×जुना

 • नम्रता×उद्धटपणा

 • नक्कल×अस्सल

 • पहिला×शेवटचा

 • प्रखर×सौम्य

 • प्रचंड×चिमुकले

 • प्रगती×अधोगती

 • पाप×पुण्य

 • प्राचीन×अर्वाचीन

 • भव्य×चिमुकले

 • भाग्यवान×दुर्भागी,अभागी

 • मर्त्य×अमर

 • मंजुळ×कर्कश

 • रागीट×प्रेमळ

 • राजमार्ग×आदमार्ग

 • राव×रंक

 • रोख×उधार

 • रुचकर×बेचव

 • लवकर×उशीरा,सावकाश


 • लघु×विशाल,गुरू

 • लांब×आखूड

 • वडिलार्जित×स्वकष्टार्जित

 • वृध्द×तरुण

 • शहाणा×मूर्ख

 • शाश्वत×अशाश्वत, क्षणभंगुर

 • शूर,धाडशी× भित्रा

 • शंका×खात्री

 • सरळ×वाकडे

 • समोर×मागे

 • सज्जन×दुर्जन

 • सवाल×जवाब

 • सनातनी×सुधारक

 • सरळ×वाकडा

 • संशय×खात्री

 • स्तुती×निंदा

 • स्वस्त×महाग

 • साम्य×भेद

 • सुरुवात×शेवट

 • सुरेल×कर्कश, भसाडा

 • सुख×दु:ख

 • हार×जीत

 • हुशार×मठ्ठ

 • अब्रू×बेअब्रू

 • चढण×उतरण

 • चूक×बरोबर

 • अनाथ×सनाथ

 • अबोल×वाचाल

 • अमावस्या×पौणिमा

 • अल्पायुषी×दीर्घायुषी

 • अवघड×सोपे,सुलभ

 • आदर×अनादर

 • आनंद×दु:ख

 • आस्तिक×नास्तिक

 • इष्ट×अनिष्ट

 • उगवतो×मालवतो

 • उत्कर्ष×अपकर्ष, ऱ्हास

 • उदार×कृपन, कंजूष

 • ऐश्चिक×अनैच्छीक

 • ग्राह्य×त्याज्य

 • घट्ट×सैल,पातळ

 • चढाई×माघार

 • चोर×सव

 • चंचल×स्थिर

 • जहाल×मवाळ

 • जागृत×निद्रिस्त, निद्रित

 • तिक्ष्ण×बोथट

 • धिटाई×भित्रेपणा

 • धूर्त×भोळा

 • नम्रता×उद्धटपणा

 • नि:शस्त्र×सशस्त्र

 • निष्काम×सकाम

 • नीटनेटका×गबाळया

 • प्रसन्न×अप्रसन्न,खिन्न

 • पौर्वोत्य×पाश्चिमात्य

 • फिकट×भडक

 • बिकट×सुलभ

 • भरभराट×ऱ्हास

 • मनोरंजक×कंटाळवाणे

 • महात्मा×दुरात्मा

 • माजी×आजी

 • मंजूर×कर्कश

 • रनशूर×राभिरु

 • वाजवी×गैरवाजवी

 • विकास×ऱ्हास

 • विजय×पराजय

 • वियोग×संयोग

 • विसंवाद×सुसंवाद

 • शुक्ल पक्ष×कृष्ण पक्ष

 • वर×खाली

 • वर× अधू

 • विक्षिप्त×समंजस

 • वैयक्तिक×सार्वजनिक

 • प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध

 • किमान×कमाल

 • खंडन×मंडन

 • खोल×उथळ

 • गमन×आगमन

 • ठोक×किरकोळ

 • चाल×अचल

 • जमा×खर्च

 • ताजे×शिळे

 • थोर×सान,लहान

 • दिन×रजनी

 • रेलचेल×टंचाई

 • लवचिक×ताठर

 • विधायक×विघातक

 • वियोग×संयोग

 • शोक×आनंद

 • सकाळ×संध्याकाळ

 • सुंदर×कुरूप

 • सुबक×बेढब

 • सूर्योदय×सूर्यास्त

 • सौंदर्य×कुरुपता

 • स्थूल×सुक्ष्म

 • स्वर्ग×नरक

 • स्वस्त×महाग

 • हसणे×रडणे

 • हळू×जलद

 • हर्ष×खेड

 • सूर×असुर

 • सुरस×निरस

 • ओली ×कोरडी,सुकी

 • कल्याण×कल्याण

 • कर्णमधुर×कर्णकटु

 • कृपा×अवकृपा

 • कृश×स्थूल

 • गंभीर×अवखळ

 • ग्रामिन×नागरी,शहरी


Spread the love