एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी: आपला मराठी भाषा प्रवास सुरू करा!

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा विषय शिकणार आहोत - एकवचन आणि अनेकवचन शब्द. एकवचन म्हणजे एका वस्तूचा बोध करणारा शब्द. उदा. मुलगा पुस्तक पेन फूल अनेकवचन म्हणजे अनेक वस्तूंचा बोध करणारा शब्द. उदा. मुलगे पुस्तके पेनं फुलं वचन बदलण्याचे काही उदाहरणे: एकवचन एकवचन टांगा टांगे चुक चुका पेढा पेढे बी बिया तारीख तारखा भुवई भुवया घड्याळ घड्याळे पोळी पोळ्या चिमटा चिमटे नाला नाले दोरा दोरे सुई सुया फासा फासे लेखणी लेखण्या बोका बोके घोसाळे घोसाळी वाडी वाड्या पातेले पातीली हाक हाका ताशा ताशे बँक बँका होडी होड्या चुक चुका लेकरू लेकरे मुखवटा मुखवटे आकृती आकृत्या भाजी भाज्या देखावा देखावे भुवई भुवया जोडपे जोडपी. मला आशा आहे की तुम्हाला एकवचन आणि अनेकवचन शब्द समजले असतील. अभ्यासासाठी काही उपयुक्त साधन: मराठी व्याकरण मराठी व्याकरणाचे…
Read More
विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd

विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd

Uncategorized, मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
आज या ब्लॉग मध्ये १००+ विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd हा वाक्यरणाचा महत्वपूर्ण भाग बघणार आहोत . विरुद्ध अर्थ असलेल्या शब्दांना किंवा उलट अर्थ असलेल्या शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd असे म्हणतात. कुशल×अकुशल चल×अचल तुलनिय×अतुलनिय नियमित×अनियमित नित्य×अनित्य यशस्वी×अयशस्वी लिखित×अलिखित रुंद×अरुंद विकारी×अविकारी विवाहित×अविवाहित विश्वास×अविश्वास समंजस×असमंजस समान×असमान सुज्ञ×अज्ञ आग्रह×अनाग्रह थंडी×उष्णता अंथरूण×पांघरूण आस×ओढ कोरडे×ओले असो×नसो नंतर×आधी पंधरा×काळा योग्य×अयोग्य पलीकडे×अलीकडे भोळा×लबाड दिन×श्रीमंत पूर्वी×हल्ली अळणी×खारट ओलखीची×अनोळखी चपळ×मंद पांढरेशुभ्र×काळेकुट्ट पारंपरिक×आधुनिक गुलाम×मालक कळत×नकळत स्वाभिमानी×लाचार रडायला×हसायला कबूल×नाकबूल अजरामर× नाशिवंत अटक×सुटका सुरक्षित×असूरक्षित संतोष×असंतोष खुश×नाखूश, नाराज पसंत×नापसंत आवड×नावड आवडता×नावडता उत्साही×निरुत्साही लोभी×निर्लोभी व्यसनी×निर्व्यसनी धनवान×निर्धन लक्ष×दुर्लक्ष शिस्त×गैरशिस्त प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष प्रिय×अप्रिय इमाणी×बेईमानी पगारी×बिनपगारी चूक×बिनचूक कृपा×अवकृपा सकर्मक×अकर्मक सलग×अलग सशक्त×अशक्त सुसह्य×असह्य सुस्थिर×अस्थिर सुविचार×कुविचार सुपूत्र×कुपुत्र सुसंवाद×विसंवाद होकार×नकार सद्गुण×दुर्गुण https://youtu.be/PcDCH-7MP2s सुवार्ता×दुर्वार्ता उपकार×अपकार शुभशकुन×अपशकुन स्वकीय×परकीय उन्नती×अवनती सुलक्षणी×अवलक्षणी गतकाल×भविष्यकाल गरीब×श्रीमंत गिर्हाईक×विक्रेता चपळ×मंद जळणे×विझने जमा×खर्च जलद×साबकाश ज्येष्ठ×कनिष्ठ तरुण×म्हातारा तारक×मारक शिस्त×बेशिस्त नीती×अनीती पराजित×अपराजित पवित्र×अपवित्र प्रकट×अप्रकट नफा×तोटा नवा×जुना नम्रता×उद्धटपणा नक्कल×अस्सल पहिला×शेवटचा प्रखर×सौम्य…
Read More
मराठी म्हणी | Mhani Marthi

मराठी म्हणी | Mhani Marthi

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
ज्यात लोकपरंपरेने आलेला अनुभव वा ज्ञान ग्रथित झालेले असते अशी लोकोक्ती, ते वाक्य म्हणजे म्हण मराठी म्हणी | Mhani In Marthi  होय. किंवा कमी शब्दात परिस्थितीचा अन्वयार्थ अथवा तत्संबंधी सूचक, समर्पक, कालातीत भाष्य व्यक्त करणारा लोकपरंपरेने वापरला जाणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्द समूहांना 'म्हण' असे म्हणतात.1. तहान लागल्यावर विहीर खणणे.ज्या वेळेस गरज पडेल त्या वेळेस त्या गोष्टीच्या शोध घेणे .2. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.दुष्ट व्यक्तींच्या कृत्याने चांगल्या माणसाचं नुकसान होत नाही.3. लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण.स्वतःला काहीही येत नाही पण लोकांना शहाणपणा सांगणे.4. आधी पोटोबा मग विठोबा.आधी स्वतःचा स्वार्थ साधने आणि मग दुसऱ्यांच्या विचार करणे5. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास.अगोदरच आळशी असणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत अजुन आळशी अवस्था निर्माण होणे.6. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.वाईट लोकांच्या कृतीने व बोलल्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही .7. आपला हात जगन्नाथ.आपल्या कर्तृत्वावर आपली प्रगति…
Read More