एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी: आपला मराठी भाषा प्रवास सुरू करा!

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा विषय शिकणार आहोत - एकवचन आणि अनेकवचन शब्द. एकवचन म्हणजे एका वस्तूचा बोध करणारा शब्द. उदा. मुलगा पुस्तक पेन फूल अनेकवचन म्हणजे अनेक वस्तूंचा बोध करणारा शब्द. उदा. मुलगे पुस्तके पेनं फुलं वचन बदलण्याचे काही उदाहरणे: एकवचन एकवचन टांगा टांगे चुक चुका पेढा पेढे बी बिया तारीख तारखा भुवई भुवया घड्याळ घड्याळे पोळी पोळ्या चिमटा चिमटे नाला नाले दोरा दोरे सुई सुया फासा फासे लेखणी लेखण्या बोका बोके घोसाळे घोसाळी वाडी वाड्या पातेले पातीली हाक हाका ताशा ताशे बँक बँका होडी होड्या चुक चुका लेकरू लेकरे मुखवटा मुखवटे आकृती आकृत्या भाजी भाज्या देखावा देखावे भुवई भुवया जोडपे जोडपी. मला आशा आहे की तुम्हाला एकवचन आणि अनेकवचन शब्द समजले असतील. अभ्यासासाठी काही उपयुक्त साधन: मराठी व्याकरण मराठी व्याकरणाचे…
Read More
आलंकारिक शब्द

आलंकारिक शब्द

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
अलंकारिक शब्द: मराठी भाषेचे सौंदर्य ज्याप्रमाणे अलंकार माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतात, त्याचप्रमाणे अलंकारिक शब्द, मराठी म्हणी आणि मराठी वाक्यप्रचार हे सुद्धा आपल्या मराठी भाषेचे सौंदर्य वाढवतात. कमी शब्दांत जास्त व्यापक अर्थ व्यक्त करण्याची क्षमता अलंकारिक शब्दांमध्ये असते.अलंकारिक शब्द म्हणजे काय?अलंकारिक शब्द हे असे शब्द आहेत जे त्यांच्या शाब्दिक अर्थाव्यतिरिक्त, एका विशिष्ट अर्थाला सूचित करतात. हे शब्द भाषेला अधिक प्रभावी आणि आकर्षक बनवतात.अलंकारिक शब्दांचे प्रकार:अनेक प्रकारचे अलंकारिक शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:उपमा: दोन गोष्टींची तुलना "सारखे", "जसे", "इतके" यांसारख्या शब्दांचा वापर करून करणे. उदा. "तिचे डोळे तारेसारखे चमकदार आहेत."रूपक: दोन गोष्टींची थेट तुलना "आहे" या शब्दाचा वापर करून करणे. उदा. "सर्व जग रंगमंच आहे."उत्प्रेक्षा: एखाद्या गोष्टीची अतिशयोक्ती करणे. उदा. "मी तुला हजारो वेळा सांगितले आहे."अनुप्रास: एकाच ध्वनीचा एकापेक्षा जास्त वेळा वापर करणे. उदा. "वाऱ्यावर वारंवार वादळे वादळतात."यमक: दोन किंवा अधिक ओळींच्या…
Read More
मराठी कोडी व उत्तरे  | Marathi Kodi

मराठी कोडी व उत्तरे | Marathi Kodi

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या ब्लॉग मध्ये आपल्या वापरातील मजेदार अशी मराठी कोडी | Marathi Kodi बघणार आहोत. या ब्लॉग मधील कोड्यांची ऊत्तरे तुम्हाला येत असतील तर तुम्ही कंमेंट करून ती आमच्या पर्यंत नक्की पोहोचवा. तसेच आमच्या युट्युब चॅनेल नक्की भेट दया 1.अशी कोणती गोष्ट आहे तुमची जी बाकीचे लोक तुमच्यापेक्षा जास्त वापरतात ? उत्तर आहे : नाव. 2. छोटेसे कार्टे संपूर्ण घर राखते. उत्तर आहे : कुलूप. 3. गोष्ट आहे मी अशी मला घेता तुम्ही खाण्यासाठी मात्र मला तुम्ही खात नाही सांगा पाहू मी कोण ? उत्तर आहे : ताट. 4. असे फळ कोणते त्याच्या पोटात दात असतात? उत्तर आहे : डाळिंब. 5. प्रत्येकाजवळ असणारी अशी गोष्ट कोणती जी नेहमीच वाढत जाते पण कधीही कमी होत नाही? उत्तर आहे : वय. 6. डोळा असून सुद्धा मी पाहू शकत नाही…
Read More
विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd

विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd

Uncategorized, मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
आज या ब्लॉग मध्ये १००+ विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd हा वाक्यरणाचा महत्वपूर्ण भाग बघणार आहोत . विरुद्ध अर्थ असलेल्या शब्दांना किंवा उलट अर्थ असलेल्या शब्दांना विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd असे म्हणतात. कुशल×अकुशल चल×अचल तुलनिय×अतुलनिय नियमित×अनियमित नित्य×अनित्य यशस्वी×अयशस्वी लिखित×अलिखित रुंद×अरुंद विकारी×अविकारी विवाहित×अविवाहित विश्वास×अविश्वास समंजस×असमंजस समान×असमान सुज्ञ×अज्ञ आग्रह×अनाग्रह थंडी×उष्णता अंथरूण×पांघरूण आस×ओढ कोरडे×ओले असो×नसो नंतर×आधी पंधरा×काळा योग्य×अयोग्य पलीकडे×अलीकडे भोळा×लबाड दिन×श्रीमंत पूर्वी×हल्ली अळणी×खारट ओलखीची×अनोळखी चपळ×मंद पांढरेशुभ्र×काळेकुट्ट पारंपरिक×आधुनिक गुलाम×मालक कळत×नकळत स्वाभिमानी×लाचार रडायला×हसायला कबूल×नाकबूल अजरामर× नाशिवंत अटक×सुटका सुरक्षित×असूरक्षित संतोष×असंतोष खुश×नाखूश, नाराज पसंत×नापसंत आवड×नावड आवडता×नावडता उत्साही×निरुत्साही लोभी×निर्लोभी व्यसनी×निर्व्यसनी धनवान×निर्धन लक्ष×दुर्लक्ष शिस्त×गैरशिस्त प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष प्रिय×अप्रिय इमाणी×बेईमानी पगारी×बिनपगारी चूक×बिनचूक कृपा×अवकृपा सकर्मक×अकर्मक सलग×अलग सशक्त×अशक्त सुसह्य×असह्य सुस्थिर×अस्थिर सुविचार×कुविचार सुपूत्र×कुपुत्र सुसंवाद×विसंवाद होकार×नकार सद्गुण×दुर्गुण https://youtu.be/PcDCH-7MP2s सुवार्ता×दुर्वार्ता उपकार×अपकार शुभशकुन×अपशकुन स्वकीय×परकीय उन्नती×अवनती सुलक्षणी×अवलक्षणी गतकाल×भविष्यकाल गरीब×श्रीमंत गिर्हाईक×विक्रेता चपळ×मंद जळणे×विझने जमा×खर्च जलद×साबकाश ज्येष्ठ×कनिष्ठ तरुण×म्हातारा तारक×मारक शिस्त×बेशिस्त नीती×अनीती पराजित×अपराजित पवित्र×अपवित्र प्रकट×अप्रकट नफा×तोटा नवा×जुना नम्रता×उद्धटपणा नक्कल×अस्सल पहिला×शेवटचा प्रखर×सौम्य…
Read More
समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd Marathi

समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd Marathi

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
समानार्थी शब्द आज आपण या ब्लॉग मध्ये १००+ समानार्थी शब्द । Samanarthi Shabd Marathi बघणार आहोत .प्रत्येक स्पर्धापरीक्षे असे शब्द जातात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींना याचा नक्कीच फायदा होईल . गणपती = गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजमुख, विघनहर्ता, विनायक, विकट, हेरंब, गणेश, विग्नेश, गौरीनंदन, गौरीसुत, गौरीनंदन, गौरीसुत, व्यंकटेश आई = माता, जननी, माऊली, माय, मातोश्री, जन्मदात्री गर्व = अहंकार, ताण गौरव = अभिनंदन, सन्मान आवाहन = विनंती देऊळ = मंदिर, राऊळ, देवालय दैत्य = राक्षस, दानव, असुर पाय = पद, पाद, चरण ऋषी = मुनी, साधू बाग = बगीचा, उद्यान, उपवन गंध = वास, परिमळ मयूर = मोर पोपट = शुक्र, राघू, रावा गोष्ट = कथा, कहाणी जमीन = भु, भूमी, भुई, धरा देह = शरीर, तनु, तन, काया आठवण = स्मरण, स्मृती काळजी = चिंता, फिकीर, विवंचना फुल =…
Read More
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या ब्लॉग मध्ये शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द । Shabd samuh baddal ek shabd बघणार आहोत. स्पर्धा परीक्षेत विचारला जाणारा मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द. पाहिल्याबरोबर लगेच – प्रथमदर्शनी जन्मापासून मरेपर्यन्त – आजन्म कधीही मृत्यू न येणारा – अमर उपकार जाणणारा – कृतज्ञ संख्या मोजता न येणारा – असंख्य मिळूनमिसळून वागणारा – मनमिळाऊ विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची जागा – वसतिगृह पडदा दूर करणे = अनावरण थोडक्यात समाधान मानणारा = अल्पसंतुष्ट कमी आयुष्य असलेला = अल्पायुषी, अल्पायू एकाला उद्देशून दुसऱ्यास बोलणे = अन्योक्ती मोजता येणार नाही इतके = असंख्य, अगणित अग्नीची पूजा करणारा = अग्निपूजक ज्याच्यासारखा दुसरा कोणीही नाही असा = अद्वितीय, अजोड ज्याला एकही शत्रू नाही असा = अजातशत्रू विविध बाबींत प्रवीण असलेला = अष्टपैलू ज्याने लग्न केले नाही असा =…
Read More
मराठी म्हणी | Mhani Marthi

मराठी म्हणी | Mhani Marthi

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
ज्यात लोकपरंपरेने आलेला अनुभव वा ज्ञान ग्रथित झालेले असते अशी लोकोक्ती, ते वाक्य म्हणजे म्हण मराठी म्हणी | Mhani In Marthi  होय. किंवा कमी शब्दात परिस्थितीचा अन्वयार्थ अथवा तत्संबंधी सूचक, समर्पक, कालातीत भाष्य व्यक्त करणारा लोकपरंपरेने वापरला जाणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्द समूहांना 'म्हण' असे म्हणतात.1. तहान लागल्यावर विहीर खणणे.ज्या वेळेस गरज पडेल त्या वेळेस त्या गोष्टीच्या शोध घेणे .2. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.दुष्ट व्यक्तींच्या कृत्याने चांगल्या माणसाचं नुकसान होत नाही.3. लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण.स्वतःला काहीही येत नाही पण लोकांना शहाणपणा सांगणे.4. आधी पोटोबा मग विठोबा.आधी स्वतःचा स्वार्थ साधने आणि मग दुसऱ्यांच्या विचार करणे5. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास.अगोदरच आळशी असणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत अजुन आळशी अवस्था निर्माण होणे.6. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.वाईट लोकांच्या कृतीने व बोलल्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही .7. आपला हात जगन्नाथ.आपल्या कर्तृत्वावर आपली प्रगति…
Read More
मराठी वाक्प्रचार, अर्थ आणि वाक्यात उपयोग | Marathi Vakprachar arth ani vakyat upyog

मराठी वाक्प्रचार, अर्थ आणि वाक्यात उपयोग | Marathi Vakprachar arth ani vakyat upyog

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
मराठी वाक्प्रचार, त्यांचा अर्थ आणि वाक्यात उपयोग | Marathi Vakprachar arth ani vakyat upyog शब्दसमूहांचा मराठी भाषेत वाक्यात वापर करताना त्यांच्या नेहमीच्या अर्थापेक्षा वेगळ्या व विशिष्ट अर्थाने भाषेत रूढ झालेल्या शब्द समूहास वाक्प्रचार असे म्हणतात. आज आपण बघणार आहोत मराठी वाक्प्रचार | Marathi Vakprachar.1. अंगात वीज संचारणे - अचानक बळ येणे. देशभक्तीपर गाणी ऐकून नागरिकांच्या अंगात वीज संचारते. 2. कपाळाला हात लावणे - हताश होणे, निराश होणे. क्रिकेटचा सामना सुरु होण्यापूर्वी जोरदार पाऊस सुरु झाल्याने प्रेक्षकांनी कपाळाला हात लावला. 3. अंगाची लाही लाही होणे - अतिशय संताप होणे. पूर्ण दिवस काम करूनही पैसे न मिळाल्याने दिनेशच्या अंगाची लाही लाही झाली. 4. कंबर कसणे - एखादी गोष्ट करण्यासाठी हिमतीने तयार होणे. १० वी च्या परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी सुरेशने कंबर कसली. 5. कंठस्नान घालने - ठार मारणे, मारून टाकणे. सीमेवर भारतीय…
Read More